Мантры

1. Ом мани падме хун.

2. На мо гуан сы инь пуша.

3. На мо  бэн сы, сы тья, мо ни фо.

4. Lu xiang zan

Аудио запись (максимально подходит для изучения), текст с инструментами.

 

5. Namo Zì Guī yī fó / Dāng yuàn zhòng shēng / Tǐ jiě dà dào / Fā wú shàng xīn /

Namo Zì Guī yī fǎ / Dāng yuàn zhòng shēng / Shēn rù jīng zàng / Zhì huì rú hǎi /

Namo Zì Guī yī shen/ Dāng yuàn zhòng shēng / Tǒng lǐ dà zhòng / Yī qiè wú ài /

Hé nán shèng zhòng

 

6. Перед приёмом пищи

gòng yǎng qīng jìng fǎ shēn pí lú zhē nuó fó yuán mǎn bào shēn lú shě nuó

fó qiān bǎi yì huà shēn shì jiā móu ní fó dāng lái xià shēng mí lè zūn

fó jí lè shì jiè ā mí tuó fó shí fāng sān shì yī qiè zhū fó dà

zhì wén shū shī lì pú sà dà héng pǔ xián pú sà dà bēi guān shì yīn

pú sà zhū zūn pú sà mó hē sà mó hē bō ruò bō luó mì

sān dé liù wèi gòng fó jí sēng fǎ jiè yǒu qíng pǔ tóng gòng yǎng ruò fàn

shí shí dāng yuàn zhòng shēng chán yuè wèi shí fǎ xǐ chōng mǎn

 

7. После приёма пищи

sà duō nán sān miǎo sān pú tuó jù zhī nán dá zhí tuó ān zhé lì zhǔ

lì zhǔn tí suō pó hē

suǒ wèi bù shī zhě bì huò qí lì yì ruò wèi lè gù shī hòu bì dé

ān lè

yǐ qǐ dāng yuàn zhòng shēng suǒ zuò jiē bàn jù zhū fó fǎ

 

8. Аудио файл.

Ná mó xiāng yún gài pú sà Mó hē sà

Ná mó xiāng yún gài pú sà Mó hē sà

Ná mó xiāng yún gài pú sà Mó hē sà

 

Таблица слогов китайского языка с русским чтением, максимально соответствующим китайскому произношению

В данной таблице приведены все слоги китайского языка. Запись китайских слогов буквами русского языка максимально соответствует стандартному китайскому произношению на путунхуа.

А
a — а ai — ай an — ань ang — ан
ao — ао
B
ba — ба bai — бай ban — бань bang — бан
bao — бао bei — бэй ben — бэнь beng — бэн
bi — би bian — биень («и» произносится едва заметно, а «ень» — как среднее между «ень» и «янь») biao — бияо («и» произносится едва заметно) bie — бие («и» произносится едва заметно)
bin — бинь bing — бин bo — бо bu — бу
C
ca — цха cai — цхай can — цхань cang — цхан
cao — цхао ce — цхэ cen — цхэнь ceng — цхэн
ci — цы cong — цхун cou — цхоу cu — цху
cuan — цхуань cui — цхуй cun — цхунь cuo — цхуо
CH
cha — чха chai — чхай chan — чхань chang — чхан
chao — чхао che — чхэ chen — чхэнь cheng — чхэн
chi — чши chong — чхун chou — чхоу chu — чху
chuai — чхуай chuan — чхуань chuang — чхуан chui — чхуй
chun — чхунь chuo — чхуо
D
da — да dai — дай dan — дань dang — дан
dao — дао de — дэ dei — дэй deng — дэн
di — ди dia — дя dian — диень («и» произносится едва заметно, а «ень» — как среднее между «ень» и «янь») diao — дияо («и» произносится едва заметно)
die — дие ding — дин diu — диу dong — дун
dou — доу du — ду duan — дуань dui — дуй
dun — дунь duo — дуо
E
e — э ei — эй en — энь eng — эн
er — ар (реже эр)
F
fa — фа fan — фань fang — фан fei — фэй
fen — фэнь feng — фэн fo — фо fou — фоу
fu — фу
G
ga — га gai — гай gan — гань gang — ган
gao — гао ge — гэ gei — гэй gen — гэнь
geng — гэн gong — гун gou — гоу gu — гу
gua — гуа guai — гуай guan — гуань guang — гуан
gui — гуй gun — гунь guo — гуо
H
ha — ха hai — хай han — хань hang — хан
hao — хао he — хэ hei — хэй hen — хэнь
heng — хэн hm — хм hng — хнг hong — хун
hou — хоу hu — ху hua — хуа huai — хуай
huan — хуань huang — хуан hui — хуй hun — хунь
huo — хуо
J
ji — цзи jia — цзя jian — цзиень («и» произносится едва заметно, а «ень» — как среднее между «ень» и «янь») jiang — цзян
jiao — цзяо jie — цзие («и» произносится едва заметно) jin — цзинь jing — цзин
jiong — цзюн jiu — цзиу ju — цзю juan — цзюань
jue — цзюэ jun — цзюнь
K
ka — кха kai — кхай kan — кхань kang — кхан
kao — кхао ke — кхэ ken — кхэнь keng — кхэн
kong — кхун kou — кхоу ku — кху kua — кхуа
kuai — кхуай kuan — кхуань kuang — кхуан kui — кхуй
kun — кхунь kuo — кхуо
L
la — ла lai — лай lan — лань lang — лан
lao — лао le — лэ lei — лэй leng — лэн
li — ли lia — ля lian — лиень («и» произносится едва заметно, а «ень» — как среднее между «ень» и «янь») liang — лян
liao — ляо lie — лие («и» произносится едва заметно) lin — линь ling — лин
liu — лиу long — лун lou — лоу lu — лу
lü — люй luan — луань lüe — люэ lun — лунь
luo — ло
M
m — м ma — ма mai — май man — мань
mang — ман mao — мао me — мэ mei — мэй
men — мэнь meng — мэн mi — ми mian — миень («и» произносится едва заметно, а «ень» — как среднее между «ень» и «янь»)
miao — миао mie — мие («и» произносится едва заметно) min — минь ming — мин
miu — миу mm — мм mo — мо mou — моу
mu — му
N
n — н na — на nai — най nan — нань
nang — нан nao — нао ne — нэ nei — нэй
nen — нэнь neng — нэн ng — нг ni — ни
nian — ниень («и» произносится едва заметно, а «ень» — как среднее между «ень» и «янь») niang — нян niao — нияо («и» произносится едва заметно) nie — ние («и» произносится едва заметно)
nin — нинь ning — нин niu — ниу nong — нун
nu — ну nü — нюй nuan — нуань nüe — нюэ
nuo — нуо
O
o — о ou — оу
P
pa — пха pai — пхай pan — пхань pang — пхан
pao — пхао pei — пхэй pen — пхэнь peng — пхэн
pi — пхи pian — пхиень («и» произносится едва заметно, а «ень» — как среднее между «ень» и «янь») piao — пхияо («и» произносится едва заметно) pie — пхие («и» произносится едва заметно)
pin — пхинь ping — пхин po — пхо pou — пхоу
pu — пху
Q
qi — ци (произносится мягко, не путать с «цы») qia — ця qian — циень («и» произносится едва заметно, а «ень» — как среднее между «ень» и «янь») qiang — цян
qiao — цяо qie — цие («и» произносится едва заметно) qin — цинь qing — цин
qiong — цюн qiu — циу qu — цюй quan — цюань
que — цюэ qun — цюнь
R
ran — жань rang — жан rao — жао re — жэ
ren — жэнь reng — жэн ri — жи rong — жун
rou — жоу ru — жу ruan — жуань rui — жуй
run — жунь ruo — жуо
S
sa — са sai — сай san — сань sang — сан
sao — сао se — сэ sen — сэнь seng — сэн
si — сы (не путать с «си», частая ошибка) song — сун sou — соу su — су
suan — суань sui — суй sun — сунь suo — суо
SH
sha — ша shai — шай shan — шань shang — шан
shao — шао she — шэ shei — шэй shen — шэнь
sheng — шэн shi — ши shou — шоу shu — шу
shua — шуа shuai — шуай shuan — шуань shuang — шуан
shui — шуй shun — шунь shuo — шуо
T
ta — тха tai — тхай tan — тхань tang — тхан
tao — тхао te — тхэ ten — тхэнь teng — тхэн
ti — тхи tian — тхиень («и» произносится едва заметно, а «ень» — как среднее между «ень» и «янь»)
tiao — тхяо tie — тхие («и» произносится едва заметно) ting — тхин
tong — тхун tou — тхоу tu — тху tuan — тхуань
tui — тхуй tun — тхунь tuo — тхуо
W
wa — ва wai — вай wan — вань wang — ван
wei — вэй wen — вэнь weng — вэн wo — во
wu — у
X
xi — си xia — ся xian — сиень («и» произносится едва заметно, а «ень» — как среднее между «ень» и «янь») xiang — сян
xiao — сяо xie — сие («и» произносится едва заметно) xin — синь xing — син
xiong — сюн xiu — сиу xu — сю xuan — сюань
xue — сюэ xun — сюнь
Y
ya — я yan — ень (среднее между «ень» и «янь») yang — ян yao — яо
ye — е yi — и yin — инь ying — ин
yong — юн you — йоу yu — юй yuan — юань
yue — юэ yun — юнь
Z
za — цза zai — цзай zan — цзань zang — цзан
zao — цзао ze — цзэ zei — цзэй zen — цзэнь
zeng — цзэн zi — цзы zong — цзун zou — цзоу
zu — цзу zuan — цзуань zui — цзуй zun — цзунь
zuo — цзуо
ZH
zha — чжа zhai — чжай zhan — чжань zhang — чжан
zhao — чжао zhe — чжэ zhei — чжэй zhen — чжэнь
zheng — чжэн zhi — чжи zhong — чжун zhou — чжоу
zhu — чжу zhua — чжуа zhuai — чжуай zhuan — чжуань
zhuang — чжуан zhui — чжуй zhun — чжунь zhuo — чжуо

Kuan Y4