Мантры – Школа Мастера Ши Янбина

Мантры

Мантры

1. Ом мани падме хун.

2. На мо гуан сы инь пуша.

3. На мо  бэн сы, сы тья, мо ни фо.

4. Lu xiang zan

Аудио запись (максимально подходит для изучения), текст с инструментами.

 

5. Namo Zì Guī yī fó / Dāng yuàn zhòng shēng / Tǐ jiě dà dào / Fā wú shàng xīn /

Namo Zì Guī yī fǎ / Dāng yuàn zhòng shēng / Shēn rù jīng zàng / Zhì huì rú hǎi /

Namo Zì Guī yī shen/ Dāng yuàn zhòng shēng / Tǒng lǐ dà zhòng / Yī qiè wú ài /

Hé nán shèng zhòng

 

6. Перед приёмом пищи

gòng yǎng qīng jìng fǎ shēn pí lú zhē nuó fó yuán mǎn bào shēn lú shě nuó

fó qiān bǎi yì huà shēn shì jiā móu ní fó dāng lái xià shēng mí lè zūn

fó jí lè shì jiè ā mí tuó fó shí fāng sān shì yī qiè zhū fó dà

zhì wén shū shī lì pú sà dà héng pǔ xián pú sà dà bēi guān shì yīn

pú sà zhū zūn pú sà mó hē sà mó hē bō ruò bō luó mì

sān dé liù wèi gòng fó jí sēng fǎ jiè yǒu qíng pǔ tóng gòng yǎng ruò fàn

shí shí dāng yuàn zhòng shēng chán yuè wèi shí fǎ xǐ chōng mǎn

 

7. После приёма пищи

sà duō nán sān miǎo sān pú tuó jù zhī nán dá zhí tuó ān zhé lì zhǔ

lì zhǔn tí suō pó hē

suǒ wèi bù shī zhě bì huò qí lì yì ruò wèi lè gù shī hòu bì dé

ān lè

yǐ qǐ dāng yuàn zhòng shēng suǒ zuò jiē bàn jù zhū fó fǎ

 

8. Аудио файл.

Ná mó xiāng yún gài pú sà Mó hē sà

Ná mó xiāng yún gài pú sà Mó hē sà

Ná mó xiāng yún gài pú sà Mó hē sà

 

Таблица слогов китайского языка с русским чтением, максимально соответствующим китайскому произношению

В данной таблице приведены все слоги китайского языка. Запись китайских слогов буквами русского языка максимально соответствует стандартному китайскому произношению на путунхуа.

День 0 (9 июня, пятница)с 17:00 – прибытие, заселение в санаторий
19:00 – ужин
20:00 – разговор и медитация с Мастером Ши Янбином
День 1 – день 2 (10–11 июня)07:30 – утренний цигун с инструктором
09:00 – завтрак, отдых
11:00 – дневная тренировка с Мастером Ши Янбином
13:30 – обед, отдых
16:30 – вечерняя тренировка с Мастером Ши Янбином
19:00 – ужин
20:00 – разговор и медитация с Мастером Ши Янбином
День 3 (12 июня, понедельник)07:30 – утренний цигун с инструктором
09:00 – завтрак, отдых
11:00 – дневная тренировка с Мастером Ши Янбином
13:30 – обед, отдых
15:00 – выезд из номеров
15:30 – отъезд
Kuan Y4
Пока ничего нет